Tüzük

GÜVENLİK ENDÜSTRİSİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
(25.09.2019 Tarihli Genel Kurulu  toplantısında kabul edilen değişikliklerle)

DERNEĞİN ADI :
Madde 1 – Derneğin adı  Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’dir.
Dernek kısaca “GESİDER“ diye anılacaktır.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI :
Madde 2 –Güvenlik Sistemleri alanında faaliyet gösterecek derneğin  amacı; Endüstriyel, Elektronik ve  Fiziki  Güvenlik Sistemleri ile ilgili cihaz üreten veya ithal eden, sistem tesis eden ve bu konularda hizmet veren kurum ve kuruluşların  mensuplarını bir araya getirerek ;

Üyeleri ve Güvenlik Sektörü içinde işbirliği, dayanışma ve ortak sorunları çözüme ulaştırmayı sağlamak,
Güvenlik Sistemleri konusundaki standartlar ve uygulama kurallarının tamamlanması ve geliştirilmesini sağlamak,
Kullanıcıların standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almaları, bu konularda istismar edilmemeleri için gerekli tedbirleri almak.

DERNEĞİN MERKEZİ :
Madde 3 – Derneğin Merkezi İstanbul’da dır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİM VE KONULARI:
Madde 4 – Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalışmalar yapılabilir.

4.1-Kamuoyuna ve kullanıcılara yönelik olarak, güvenlik sistemleri ve ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar, yanıltıcı haber ve yönlendirmeyi önlemeye çalışır.

4.2-Sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar. Kamuoyunu bilgilendirir.

4.3-Çalışmalarından fayda göreceği kuruluş ve dernekler ile ilişkiye girer, görüş belirtir ve ortak çalışmalar yapar.

4.4-Derneğin amblemi yönetim kurulu kararı ile kabul edilir, gerekli işlemler ilgili mülki makam nezdinde yapılır. Amblem derneğin yönetim kurulunun gerekli gördüğü yerlerde kullanılır. Sektörün sağlıklı gelişmesi amacıyla gerekli  kalitede ürün, tesisat montajı, hizmet ve yeterli servisin verilmesini temine yönelik araştırmalar yapar,iş emniyeti gibi  konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

4.5-Yürürlükte olan standartlar, kurallar ve şartnameler ile ilgili sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya ve bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışır.

4.6-Sektörün gerek iç gerekse dış piyasada ( ihracata ve tanınmaya yönelik olarak ) gelişmesini sağlayacak kanun, kararname, şartname, yönetmelik, tebliğ, kalkınma plan-programı vb. düzenlemeleri teklif eder, izler, değerlendirir ve bu konulardaki dernek görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurur.

4.7-Üyeleri arasında ticari ve sair hususlarda çıkacak ihtilafları uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halline çalışır.

4.8-Amaçları doğrultusunda yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslararası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluş üyelerini Türkiye’ye davet edebilir. Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlara ve üyelerine duyurur.

4.9-Her türlü yayın, seminer, toplantı, konferans, sergi ve fuar, basın,radyo, TV  kanalıyla  ilerleme ve gelişmeleri duyurur,  aydınlatır, uyarır,komisyonlar kurar,organizasyonlar yapar, amacını gerçekleştirmeye çalışır. Üyelerin, görgü, bilgi ve deneyimlerinin gelişmesini sağlayacak yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenler.

4.10-Amacı doğrultusunda ve sektörün ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik bildiri, beyanname veya benzeri yazıları yayınlayabilir. Gerekli bildirimde bulunarak periyodik olarak yayın çıkartabilir.

4.11-Dernekler Kanunu’nun 22.maddesi uyarınca, dernek ikametgahı ile amaç ve  faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınır mallar satın alır, kiralar ve mülkiyetinde olabilecek gayrimenkulleri kiraya verebilir. Tapuda satın alma tescili işlemlerinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildireceği bu taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, mevcut ya da satın alınma, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları veya taşınır malları satabilir.

4.12-Yardım toplama ile ilgili mevzuat ve bu ana tüzük hükümlerine göre yardım ve bağış alır ve verir, vasiyetleri kabul edebilir.

4.13-Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gerekli diğer çalışmaları yapabilir.

4.14-Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül oluşturur.Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik yönetim kurulunca çıkartılır.

4.15-Yurt içinde kuruluş amacı aynı olan federasyonlara üye sıfatıyla kurulmasına katılır, kurulmuş olana katılır veya ayrılır.

4.16-Endüstriyel, Elektronik ve Fiziki Güvenlik Sistemleri Sanayii’nin gelişimine yönelik her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yapılmasına iştirak eder, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak sektördeki firmalara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olur.

4.17-Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. Web sitesi açabilir.

4.18-Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yüretmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idari amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.19-Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

4.20-Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

ÜYELİK TÜRLERİ :   
Madde 5 - Derneğin beş türlü üyeliği vardır.

Oy sahibi kurucu asli üye,
Oy sahibi asli bireysel üye,
Oy sahibi asli tüzel üye,  

Oy sahibi olmayan fahri üye,
Oy sahibi olmayan onursal üye.

ÜYELERİN  HAK  VE  YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Dernek üyeleri ve mensubu bulunduğu kuruluşlar, derneğe karşı bu tüzükte yazılı  yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile, derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit  olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelerin, tüzükte açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri  zorunludur.

Dernek yetkili organlarının, derneğin amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek  ve  gereklerini yerine getirmek; Genel Kurul’ca kabul edilecek yönetmelik hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülüklerindendir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 
Her üyenin Genel Kurul’da 1 oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır.

ÜYELİK ŞARTLARI :
Madde 6.1- Sektörde faaliyet gösteren, Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına kayıtlı firmaların aşağıda belirlenen özelliklerine sahip mensupları,

Fiil ehliyetine  sahip gerçek veya  tüzel kişi olması 
Türkiye’de ikamet etmesi,
Dernekler yasasının ilgili maddelerinde belirtilen sürekli veya sürekli hak yoksunluğu ve hak sınırlama yasaklamalarına girmemesi kaydıyla derneğe üye olabilirler.
Müracaat sahibi en az beş yıldır bu işle iştigal ediyor olmalıdır.
Müracaat sahibinin işini mali açıdan problemi olmaksızın düzenli bir şekilde yürütüyor olması ve müracaat tarihinden 3 yıl öncesine kadar herhangi bir tarzda iş idaresi, finansman ve mali açılardan hukuki makamlarla ihtilafa   düşmemiş olması gereklidir.
Gesider adını ve tescilli logosunu kullanan üyeler,Gesider yönetmelik kurallarına tamamen uymayı kabul ederler. Herhangi bir nedenle üyelik iptal edildiği takdirde, Gesider adının kullanılması, logo ve tescilli ticari amblemler iptal edilir, üyelikten sağlanacak bütün avantajlar ve indirimli tarifeler kaldırılır.

Buna rağmen logonun kullanılmasına devam edilmesi hali dava sebebi olarak  sonuçlandırılır.
Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olarak kabul edilebilmesi için Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması gerekir. Fahri ve onursal üyelikler İçin Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.

6.2-Firmaların tüzel üye olmaları halinde dernek nezdinde tüzel kişiliği, yetkili kişi veya temsile yetkili kişilerin belirlediği kişi tarafından temsil edilir. Asli tüzel üyenin bir oy hakkı vardır. Asli tüzel üyeninin aidatı, asli bireysel üyenin aidatının beş katıdır. . Bu asli üyelerinde birer oy hakkı vardır.

6.3-Sektörde faaliyet gösteren ve tüzükteki diğer şartları taşımakla beraber (5) yıllık iştigal süresini tamamlamayan üye  adayları 7.maddede belirtilen koşullarla derneğe fahri üye olarak kabul edilebilirler.

6.4-Fahri üyeler sektörde (5) yıllık iştigal sürelerini tamamladıktan sonra yönetim kurulu kararıyla asli üyeliğe kabul edilebilirler.

6.5-Sektöre, derneğe ve üyelerimize herhangi bir şekilde katkıda bulunan veya sektörün ve derneğin gelişmesi ve tanımı için gayret gösteren firma sahipleri veya diğer kişiler veya temsilcileri, yönetim kurulu kararıyla onursal üye olarak derneğe kabul edilebilirler. Onursal üyeler, işbu tüzükte öngörülen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerden muaf tutulurlar. Ancak, yönetim kurulu’nun uygun göreceği haklardan yararlanabilirler.

6.6-Fahri ve Onursal Üyeler; Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarında görev alamazlar.

 

 

 

ÜYELİĞE KABUL :
Madde 7 – Dernek üyeliğine kabul edilmede aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1-Derneğin kurucu üyelerinden veya dernekte beş yılını doldurmuş asli üyelerden herhangi ikisinin teklifi ve öneride bulunması, üyelik istem ve aday başvuru formunun doldurulması,

7.2-Bu tüzük doğrultusunda yönetim kurulunun belirleyeceği üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi,

7.3-Bilahare belirlenecek iç  tüzük uyarınca Üye Tetkik ve Kabul Komisyonu’nda gerekli kabul kararının alınması,

7.4-Yönetim Kurulunun ( komisyondan geçerek gelmiş ) başvuru, form, belge ve  istihbarat bilgilerine göre 2/3 oy çoğunluğunu gerçekleştirecek şekilde olumlu karar alması,

7.5- Adayın  giriş  ve  yıllık  aidatlarını  ödemesi  ile üyeliğe  giriş  gerekleri tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç otuz gün içinde (üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde ) karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN AYRILMA:
Madde 8 – Üyelik;

Ölüm,
Üyelikten ayrılma isteği,
Derneklere üye olma hakkının kaybolması,

Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin, üyeliği kaybettirici yukarıda  belirtilen durumlardan birinin tesbiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir ve kendisine bildirilir.

Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybedenler hariç olmak üzere, isteği ile üyelikten ayrılanların aidat borcu ayrılma isteğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendisinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybeden ve  ayrılmak  zorunda  kalan üyelerde ise, sadece bu nedeni oluşturucu olayın vukuu  bulduğunun tesbiti tarihine kadar olan aidat borçları alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde 9 – Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır;

Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,
Dernek Sekreter veya Saymanın ya da Dernek Başkanı’nın (30) gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ve diğer borçlarını ödememek,
Dernek faaliyetlerinden, toplantılarından uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak veya yapamamak, görev almaktan kaçınmak, genel kurullarda oyunu bizzat kullanmamak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek, derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine karşı aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak.

 

 

 

 

DERNEK ORGANLARI :
Madde 10 - Derneğin yetkili ve görevli organları şunlardır :

Genel Kurul
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu,
Onur Kurulu,

Madde 11 - GENEL KURUL :
1)Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile iki yılda bir Eylül ayında asli üyelerin iştirakiyle olağan olarak toplanır.
2)Bundan başka her zaman;

Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yaptığı isteği ya da dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunun bir ay içinde yapacağı çağrı ile, 
Bu çağrı yapılmazsa, mahalli sulh hakiminin dernek üyeleri arasından görevlendirdiği üç kişilik bir heyetin yapacağı çağrı ile olağanüstü olarak toplanır.

Madde 12 - KURULA ÇAĞRI VE KATILMA HAKKI :
Genel Kurula katılma hakkı, derneğe olan borçlarını ödemiş tüm asli üyelere tanınmıştır.
Katılma hakkı bulunan bu asli üyelerin ;

Eşit olarak oy verme,
Seçme,
Yönetim ve denetim kurallarında görev alamayacakları kanunda belirtilenler hariç,seçilme hakları mevcuttur.

Yönetim kurulu yukarıda belirtilen genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.
 
Genel kurula katılacak üyelere,  en az on beş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, gazeteye ilan vermek suretiyle veya e-mail  ya da  bir yazı ile  duyurularak toplantıya çağrılırlar. 

TOPLANTI USULÜ VE YETER SAYISI :
Madde 13 - Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel  kurula katılma hakkı bulunan üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Tutulacak bir tutanakla genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, ilk toplantıda yarıdan fazlasının, ikinci toplantıda yönetim kurulu ile denetleme kurulu toplam üye sayısının iki katından az olmamak üzere, toplantı yeter sayısının (çoğunluğun) sağlandığının anlaşılması halinde, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
 
Derneğin feshi ve tüzük tadili gibi kanunda veya bu tüzükte belirlenmiş özel toplantı yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır. Bu nedenle toplantı yeter sayıları gündemdeki maddelere göre ayrı ayrı gözetilir.  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetecek bir <Genel Kurul Başkanı> , toplantı tutanağını düzenleyip başkan ile birlikte imza edecek bir <Katip> ve başkana yardımıyla görevli olacak <Başkan Vekili>nden ibaret <Genel Kurul Başkanlık Divanı> seçilir.
Toplantı sonunda , bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

OY KULLANMA :
Madde 14 - Toplantıya katılma hakkı bulunan her asli üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.

 

 

GENEL KURULDA KARAR YETER SAYISI :
Madde 15 - Derneğin feshi ve tüzük tadili için tüzükçe Dernekler Kanunu’nda belirtilen özel hükümlere bağlı kalmak ve değişik karar yeter sayıları gündemdeki maddelere göre ayrı ayrı gözetilip karar bağlamak üzere;

Yönetim kurulu asli ve yedek üye seçimi için gizli oya, diğer konularda genel kurulca verilecek karara göre gizli veya açık oya başvurulur.
Karar yeter sayısını, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu oluşturur.

GENEL KURULUN GÜNDEMİ :
Madde 16 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Gündemdeki maddeler tertip sırası verilerek önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter sayısını teşkil eden çoğunluk hasıl olursa, gündemdeki sırasıyla görüşülür.
Toplantı günü gündeme getirilen derneğin feshi ve tüzük tadili gibi önemli konuların yazılı gelecek veya tüzük tadiline ait metinlerin tüm üyelere dağıtılmasından onbeş gün geçmedikçe, genel kurul bir karar veremez. Ancak bu nedenle yapılacak müteakip toplantının günü de iki ayı aşamaz.

Madde 17 - Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusunda amaç, çalışma konuları ve faaliyeti ilkeleri yönünde kararlar almak; dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.
Gündemde getirilen istekler ile toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak,
Çalışma programı ve bütçesini aynen veya değiştirerek onaylamak,
Yönetim Kurulu ve Denetleme kurullarının raporlarını incelemek ve ibra edilmesi hakkında karar vermek,
Derneğe yalnız dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat miktarlarını saptamak, çoğaltmak ve azaltmaya karar vermek,
Derneği feshetmek; mal para hakların tasfiyesi esaslarını tesbit etmek,
Dernek tüzüğünü değiştirmek,
Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek,
Derneğin borçlanma konusunu görüşüp karara bağlamak,
Derneğin aynı alanda faaliyet gösteren federasyonlara katılmasına karar vermek veya federasyon kurucu üyesi olmasını veya ayrılmasını kararlaştırmak,
Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara üye olarak katılması ya da bunlardan ayrılması yönünden karar almak,
Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek,
Üye olması durumunda federasyon delegesi seçmek,

YÖNETİM KURULU :
Madde 18 - Yönetim kurulu, genel kurulca üyeleri arasından gizli oyla ve 2 yıl için en çok  oy alanlardan sırası ile 5 asli ve 5 yedek üyeden teşekkül eder, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur.

Yönetim Kurulu, ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim kurulunca kabule şayan bir mazereti olmaksızın ard arda üç mutad toplantıya iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesinin üyeliği sona erer ve kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulu asli üyeliğinde istifa veya başka nedenlerle boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 19 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, genel kurul kararlarını uygulamak,
Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçiler  kurulunun önerdikleri  konularda kararlar almak,
Yönetim Kurulu Başkanı’nın önerisi üzerine nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan üyelerin haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek,
Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,
Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması ya da değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp genel kurulun onayına sunmak,
Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek,
Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek, bunlara seçtiği üyeleri atayarak, verdiği konularda, çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlatmak amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin konuklarının da katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlettirmek,
Yapacağı olağan ve olağanüstü toplantıları denetçilere duyurmak, zamanında rapor vermelerini sağlamak,

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ : 
Madde 20 – Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetleme Kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek üç asli ve üç yedek kişiden oluşur. En çok oy alan üç aday asli, izleyen üç aday yedek üye seçilmiş olur, oy eşitliğinde kuraya başvurulur.
Kurul ilk toplantısında aralarından bir Başkan ve Raportör seçer, olağan veya olağanüstü her zaman toplanabilir ve  kararlarını  ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula bir raporla bildirmek,
Yönetim kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanı ve önerilerini belirtmek,
Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla genel kurula sunmak,
Yönetim kurullarının görev devir ve teslim işlemlerinin genel kurulca alınmış kararların yerine getirilip getirilmediğini, dernek işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyip raporlarını yazmak,
Yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak katılmak,
Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

HESAP VE ÇALIŞMA DÖNEMİ  İLE  BÜTÇE UYGULAMASI : 
Madde 21 – Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgesinde bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında Yönetim Kurulu Başkanı’nın kararı ile aktarma yapılması zorunludur.

Başkan ve yönetim kurulu harcama ve tutarları, gelirlerin alınması biçimi, kasada bulunacak para tutarı, bütçe aktarma yetkileri gibi konularda genel kurulca aksine karar verilmedikçe ve her “Çalışma Dönemi Bütçe Yönetmeliği” oluşturulmadıkça yönetim kurulunun alacağı kararlara göre düzenlenir.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI İLE GİRİŞ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENME ŞEKLİ : 
Madde 22 – Derneğin gelirleri şunlardır.

Giriş Aidatı : Üyelik başvuru sırasında bir defaya mahsus olarak tahsil edilen ve iki yılda bir genel kurulunca onaylanan tahmini bütçede gösterilen üye giriş aidatıdır. genel kurulca belirlenir.
Üye Giriş Aidatı : Üyelerin her yıl ödemekle yükümlü oldukları aidattır.Genel kurulca belirlenir.
Dernekçe yapılan yayınlardan sağlanan gelirler,
Dernekçe yapılan veya tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
Dernekler kanununa aykırı olmayan bağışlar ve yardımlar, vasiyetler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanacak diğer bağış ve yardımlar,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 Dernekle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :
Madde 23 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

GELİR VE GİDERLERDE USUL :
Madde 24 - Yukarıdaki fıkralardaki önceden miktarı belirlenebilen gelirler çalışma dönemi bütçesinde kesin tutarlar olarak ve diğer gelirler iz değer olarak saptanır ve genel kurulun onayından sonra uygulamaya girer.

Dernek üyelerinden çalışma dönemi bütçelerinde öngörülen ve ödemekle yükümlü bulundukları ödenti ve diğer ödemeler dışında herhangi bir para ve yardım isteğinde bulunamazlar.

Çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler, fatura, perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu,ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre Başkan ya da Yönetim Kurulu’nun oluru alınarak yapılır.

Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
Gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi,dernek  tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek  adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2019 yılı için 1000.- TL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :
Madde 25 - Dernekde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarınada denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 26 -Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DAĞITMA (FESİH VE TASFİYE ) :
Madde 27 –Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri;
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Güvenlik Endüstrisi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 28 – Dernekte  aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar :

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Üye Kayıt Defteri: Derneğe  üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
Demirbaş Defteri: Derneğe  ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar :

(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.  alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki :
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :
Madde 29 – Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Türk Yasaları, tüzük ve yönetmelikleri uygulanır.

KURUCULAR :
Madde 30 – Ad, meslek ya da sanatları, uyruk ve konut adresleri aşağıda yazılı kişiler Güvenlik Endüstrisi Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyeleridir.

Madde 31 – Derneğin şubesi yoktur.

ONUR KURULU :
Madde 32 – Onur Kurulu, o dönem yönetim, denetim kurullarında görev almamış eski Yönetim Kurulu Başkanları ve onlara ilaveten genel kurulca asıl üyeler arasından seçilen 3 asıl ve 1 yedek üyeden teşekkül eder. Kurul ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer. En az altı ayda bir olağan olarak gerektiğinde olağanüstü toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

 

 

 

 

 

ONUR KURULU  GÖREVLERİ :
Madde 33 – Onur Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Sektörün, derneğin ve üyelerin ilkelerine, çalışma disiplinlerine karşı suiniyetli olarak fiil ve davranışta bulunan üyelerle ilgili tahkikat yaparak görüş, öneri ve tahkikat sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunmak.
Sektörün, derneğin ve üyelerin gelişmesi, tanıtımı için herhangi bir katkıda bulunan; ancak üye olmayan firma sahipleri veya diğer kişiler veya bunların temsilcilerinin onursal üye veya fahri üye olarak derneğe kabul edilmelerini gerekçesiyle yönetim kuruluna teklif etmek.

 

© 1996-2015 Gesider.org.tr - Tüm hakları saklıdır.